Skip to main content

Om oss,

vad vi gör

och vad vi står för.

YONDERFUL föddes ur drömmen om att tillsammans med samarbetspartners, kunder och målgrupper förverkliga projekt samt skapa förståelse och engagemang genom meningsfull kommunikation. Med nyfikenhet, kreativitet och en stor dos envishet leder vi projekt och processer inom hållbarhet och kommunikation. Vi brinner för uppdrag som skapar tydliga värden för både människor och planeten. Välkommen till oss!

Yonderful erbjudande

Projektledning

YONDERFUL initierar, planerar, leder och förverkligar hållbarhets- och kommunikationsprojekt inom många olika områden och branscher. Ibland mynnar våra egna idéer ut i projekt som vi genomför i samverkan med andra aktörer och ibland kommer kunder till oss för att få hjälp med projektledning av befintliga eller nya projekt. Oavsett form så arbetar vi strukturerat och målfokuserat samtidigt som vi skapar en kreativ arbetsmiljö och stimulerar nytänkande. Med oss som projektpartner får ni ett tryggt och nära samarbete.

Inkluderande processer

YONDERFUL skapar kreativa processer och utvecklar metoder för att inkludera och engagera. Det kan vara inför en större förändring, i ett omställningsarbete eller för att implementera en framtagen strategi eller färdplan. Ofta handlar det om att sprida kunskap eller att inspirera till nytänkande. Det kan också handla om att fånga upp och analysera åsikter och behov från olika samhälls- eller målgrupper. Visualisering, storytelling och scenarioplanering är exempel på verktyg som vi använder för att skapa inkludering, förståelse och samsyn genom hela processen.

Engagerande kommunikation

YONDERFUL arbetar både strategiskt och operativt med kommunikation. Vi hjälper våra kunder att paketera kommunikationskoncept, hitta nya kommunikationsvägar och att nå fram med viktiga budskap både inom och utanför organisationen. Utifrån insikter om marknad, trender och interna förutsättningar designar vi information så att våra kunder kan möta sina målgrupper med relevant, transparent och intresseväckande kommunikation. Vårt operativa kommunikationsarbete mynnar ofta ut i informationskampanjer, designade workshop-verktyg eller utbildningsmaterial anpassat till våra kunders behov och kommunikationskanaler.

Yonderful case

REGION VÄSTMANLAND

På uppdrag av Region Västmanland har vi utvecklat konceptet Träffpunkt Hållbarhet. Det är en mötesarena för att skapa bättre förutsättningar för hållbar omställning inom näringslivet och det näringslivsfrämjande systemet i Västmanland och ingår i projektet Omställnings Västmanland, finansierat av Tillväxtverket. Vårt arbete har innefattat konceptutveckling, visualisering, samtalsövningar, workshop-verktyg, planering, genomförande samt dokumentation och metodbok.

 

 

SVENSKA KYRKAN

Vi har arbetat med Svenska kyrkans Färdplan för klimatet som är en strategi för att nå ambitiösa hållbarhetsmål. Yonderful har främst arbetat med att implementera och kommunicera strategin hos medarbetare. Arbetet resulterade bland annat i att vi tog fram en utbildningsprocess och ett utbildningsmaterial som både skapar förståelse och inspirerar till handling i pastorat och församlingar. Uppdraget innebar även ansvar för processledning och guidning av grupper med medarbetare där vi har förankrat strategin, skapat handlingsplaner för att lyckas nå målen samt lyft goda exempel. Metoden fick positivt gensvar även utanför Västerås stift vilket medförde att vi producerade en digital process och ett digitalt material som nu finns tillgängligt för alla som arbetar inom Svenska kyrkan i Sverige.

BOSTADS AB MIMER

Yonderful har under flera år arbetat med projektledning och kommunikation för Bostads AB Mimer. Några av de uppdrag som vi har genomför är:

 • Projektledning av flertalet kommunikationsinsatser under 100-årsjubileet såsom ”100 år till av paradrätter”, ”100 år till med goda grannar”, ”100 år till av livet hemma”, ”100 år till med spännande hus”.
 • Ansvar för all kommunikation kopplat till Mimers viktiga och högt prioriterade arbete med stadsdelsutveckling med fokus på social hållbarhet.
 • Planering, genomförande och dokumentation av heldagsworkshop med medarbetare med fokus på stadsdelsutveckling och den framtida rollen som allmännyttigt bolag.
 • Konceptutveckling och kommunikationskampanj – Välkommen till allmännyttan. Kampanjen innefattade medborgardialog, filmer, podcasts, annonsering i busskurer och digitalt och syftade till att öka kunskapen och lyfta vikten av allmännyttan.

SAMHÄLLSKONTRAKTET

Samhällskontraktet är namnet på den gemensamma samverkansarena där Mälardalens universitet, Eskilstuna kommun och Västerås stad arbetar för att utforska och hitta lösningar på komplexa samhällsutmaningar tillsammans med andra samhällsaktörer. Yonderful har hjälpt Samhällskontraktet med kommunikation och projektledning av Framtidsarenan för barn och unga samt Framtidsarenan för välmående äldre. Yonderful har även löpande arbetat med att bygga upp och förstärka kommunikationen för att skapa förståelse för vad Samhällskontraktet är, vad de erbjuder och hur parterna kan använda sig av Samhällskontraktet för att tillsammans lösa samhällsutmaningar. Vårt arbete har bland annat innefattat intervjuer med medarbetare och partners, varumärkesplattform samt kommunikationsguide inklusive uppstart och plan för kommunikation i Sociala Medier.

RÄDDA BARNEN

På uppdrag av Rädda Barnen har vi skapat en förstudie finansierad av Europeiska Socialfonden. Förstudien handlar om att skapa effektivare samverkan för att öka sysselsättningen i regionen. Vårt arbete innefattade intervjuer, insamling av statistik och fakta samt en gedigen problem- och behovsanalys som mynnade ut i ett förslag på ett framtida ESF-projekt.

NATURLIGTVIS 

Idén till Naturligtvis föddes i Blekinge 2018 när Yonderful fick ett kommunikationsuppdrag av Länsstyrelsen. Materialet och metoden har sedan vidareutvecklats i Västmanland tillsammans med lärare och blivande pedagoger på Västerås Folkhögskola, som en del i deras utbildning till elevassistenter. Dessutom har barn, unga och nyanlända involverats. Projektet lever nu vidare i regi av Yonderful och Förbundet Agenda 2030.

Ta del av materialet

NÅGRA FLER EXEMPEL PÅ UPPDRAG:

KARTLÄGGNING LOKALA MARKNADER
För flera IKEA-varuhus har vi fördjupat oss i de lokala marknaderna för att skapa förståelse internt för målgrupper och bostadsområden.
Uppdragsgivare: IKEA Kungens Kurva, IKEA Uppsala, IKEA Västerås

METODUTVECKLING AFFÄRSUTVECKLING/ENTREPRENÖRSKAP
Utveckling av affärsutvecklingsprocess samt löpande processledning i form av workshops bland annat inom kreativitet och ledarskap.
Uppdragsgivare: Västerås Folkhögskola/Bostads AB Mimer

INNEHÅLL HÅLLBARHETSREDOVISNING
Innehåll och textbearbetning till företagets hållbarhetsredovisning.
Uppdragsgivare:
Fire AB

UTBILDNING OMSTÄLLNING OCH DE GLOBALA MÅLEN
Konceptutveckling, planering av och genomförande av omställningsutbildning för företag i Västmanland samt deltagande i referensgrupp.
Uppdragsgivare: Förbundet Agenda 2030

PROJKETLEDNING KOMMUNIKATION
Projektledning i flertalet större kommunikationsprojekt samt design, planering och genomförande av möteskoncept, ”The Sucess Talk show” där goda exempel ur perspektiven innovation och hållbarhet lyftes.
Uppdragsgivare: Sandvik

UTBILDNING VISUALISERING
Under flera år har vi haft uppdraget att ansvara för kursen ”Visualisering för kommunikation och interaktiv design”.
Uppdragsgivare: Södertörns högskola

PROCESSTÖD SOCIALT FÖRETAGANDE
Processdesign, ledning av workshops samt intervjuer med företag med koppling till socialt företagande. Syftet var att lyssna in behov hos målgruppen för att skapa en grund till handlingsplan för socialt företagande i regionen.
Uppdragsgivare: Region Västmanland

PROCESSLEDNING ”MÅLTIDS-RESAN”
Institutionen för Hälsa och välfärd ville skapa en utvecklingsdag där forskning och näringsliv möttes för att hitta gemensamma lösningar. Uppdraget bestod i att planera, processleda och dokumentera ”Måltidsresan”.
Uppdragsgivare: Mälardalens universitet

MARKNADSNALYS BOSTADSMARKNADEN
På uppdrag av Skinnskattebergs kommun genomfördes en undersökning för att ta reda på hur bostadsmarknaden såg ut för att underlätta kommunledningens strategiska beslutsfattning i frågan.
Uppdragsgivare: Skinnskattebergs kommun

KONCEPTUALISERING ”DO TANK”
Paketering/konceptualisering av workshop-formatet ”DoTank” samt utformning av visuellt stöd med syfte att stötta kommunikationen och spridning av konceptet.
Uppdragsgivare: Automation Region

KOMMUNIKATION PROJEKT OCH VERKSAMHET
Kommunikationsmaterial och visualiseringar med syfte att beskriva och lyfta resultaten i piloten ”Program för innovativ hållbar tillväxt”. Lättolkad visualisering över det företagsfrämjande systemets aktörer och dess erbjudanden inom finansiering under ett företags olika utvecklingsfaser med utgångspunkt i Region Västmanlands grafiska profil.
Uppdragsgivare: ALMI

PROCESSLEDNING KULTURPROJEKT LAJJKA
Process- och projektledning för det EU-finansierade projektet Lajkka. Projektet genomfördes på Eskilstuna Konstmuseum med syfte att stärka unga kreatörer. Projektet hade som avsikt att testa nya metoder för exempelvis finansiering (Crowd funding) och bolagsbildning.
Uppdragsgivare: Eskilstuna kommun

KOMMUNIKATION FINANSIERINGSKARTA
Lättolkad visualisering över det företagsfrämjande systemets aktörer och dess erbjudanden inom finansiering under ett företags olika utvecklingsfaser med utgångspunkt i Region Västmanlands grafiska profil.
Uppdragsgivare: ALMI

PROJEKTLEDNING SCANAUTOMATIC, ELFACK, ELMÄSSAN
Projektledning av flertalet evenemang inom området hållbar industri för ABB Sveriges räkning, bland annat Scanautomatic 2018 och Elfack 2019. I ett nära samarbete avlastade vi ABB Sverige med både konceptutveckling, projektledning och kommunikationsarbete.
Uppdragsgivare: ABB Sverige, ABB Electrification

METODUTVECKLING UNGA OCH ENTREPRENÖRSKAP
Vinnova-finansierat projekt med syftet att utveckla och testa metoder för att unga med olika bakgrund ska ges möjlighet att mötas och ”co-innovera” under trygga och inkluderande former.
Uppdragsgivare: SISTERS IN BUSINESS

KARTLÄGGNING DIGITALISERING I INDUSTRIN
Undersökning om svenska SME-företags (inom industrin) syn på digitalisering, AR, visualisering och automation.
Uppdragsgivare: RISE

Yonderful kunder

Yonderful partners

Yonderful kontakt

Anna Bjerne

+46 733 67 00 50
anna@yonderful.se

Frida Birkelöf

+ 46 707 77 81 37
frida@yonderful.se

  Yonderful news

  YONDERFUL NEWS
  februari 13, 2020

  HURRA!

  För andra året i rad vinner Yonderful upphandlingen att utbilda i visualisering på Södertörns Folkhögskola!…